Cách Thức Đầu Tư Vào Quỹ Mở

Cách thức đầu tư vào quỹ mở
MUA CHỨNG CHỈ QUỸ LẦN ĐẦU TIÊN (ĐẦU TƯ VÀO QUỸ LẦN ĐẦU TIÊN)

 

Đối với nhà đầu tư cá nhân


Điền vào Đơn Đăng Ký. Đơn Đăng Ký được cung cấp tại các địa điểm phân phối và trên trang thông tin điện tử này tại mục Đơn & Tài liệu quỹ.


Bạn cần cung cấp CMND bản sao (mang theo bản chính để đối chiếu).


Chuyển tiền thanh toán số tiền mua Chứng Chỉ Quỹ từ tài khoản ngân hàng đứng tên của bạn.

 

Đối với nhà đầu tư tổ chức


Nhà đầu tư cần điền vào Đơn Đăng Ký


Cần cung cấp các giấy tờ


Chuyển tiền thanh toán số tiền mua Chứng Chỉ Quỹ từ tài khoản ngân hàng đứng tên của bạn.

 

Những loại giấy tờ nhà đầu tư tổ chức cần cung cấp

smalliconBản sao hợp lệ Giấy phép phép đăng ký kinh doanh.

smalliconBản sao hợp lệ Điều lệ doanh nghiệp.

smalliconBản sao hợp lệ các giấy tờ liên quan đến Quyết định đổi tên gọi, chia tách, sát nhập (nếu có).

smalliconBản sao hợp lệ Quyết định và CMND/Hộ chiếu của Người đại diện theo pháp luật.

smalliconBản sao hợp lệ Hợp đồng/Quyết định/Giấy ủy quyền và CMND/Hộ chiếu của Người được ủy quyền.

smalliconGiấy xác nhận Mã số giao địch (dành cho Nhà đầu tư nước ngoài).

smalliconTài liệu xác nhận tình trạng FATCA (nếu có).

smalliconTên của Chỉ đầu tư nắm giữ, trực tiếp hoặc gián tiếp, trên 10% cổ phần của Tổ chức (theo quyền biểu quyết hoặc giá trị).

smalliconTài liệu khác theo yêu cầu đối với Chủ đầu tư, Chủ sở hữu hưởng lợi hoặc mục đích khác.

 

Cách thức chuyển tiền

Mọi thanh toán mua đơn vị quỹ thực hiện bằng đồng Việt Nam và nhà đầu tư thanh toán tiền mua đơn vị quỹ bằng cách chuyển khoản trực tiếp đến tài khoản của các Quỹ của VCBF tại Ngân hàng Giám sát chi tiết như sau :

Đối với Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến Lược VCBF (quỹ VCBF-TBF):

1. Tên người thụ hưởng: Quỹ Đầu tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF

2. Số tài khoản:

Nhà đầu tư sử dụng đại lý phân phối Công ty LD Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Vietcombank (VCBF)
 • Số tài khoản giao dịch bình thường: 90249861807
 
 • Số tài khoản giao dịch định kỳ (SIP): 90249861827
Nhà đầu tư sử dụng đại lý phân phối Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn
 • Số tài khoản giao dịch bình thường: 90249861804
 
 • Số tài khoản giao dịch định kỳ (SIP): 90249861824
Nhà đầu tư sử dụng đại lý phân phối Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
 • Số tài khoản giao dịch bình thường: 90249861805
 
 • Số tài khoản giao dịch định kỳ (SIP): 90249861825
Nhà đầu tư sử dụng đại lý phân phối Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank (VCBS)
 • Số tài khoản giao dịch bình thường: 90249861806
 
 • Số tài khoản giao dịch định kỳ (SIP): 90249861826

3. Tại ngân hàng: Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)

4. Nội dung chuyển tiền:

 • Cho giao dịch thường:

- Đối với nhà đầu tư trong nước:

[Số Tài khoản của nhà đầu tư tại VSD]-[Tên nhà đầu tư]-[VCBF_TBF] tại [Đại lý phân phối]

- Đối với nhà đầu tư nước ngoài:

[Số Tài khoản của nhà đầu tư tại VSD]-[Tên nhà đầu tư]-[Mã số giao dịch]-[VCBF_TBF] tại [Đại lý phân phối]

 • Cho giao dịch định kỳ SIP:

- Đối với nhà đầu tư trong nước:

[Số Tài khoản SIP của nhà đầu tư tại VSD]-[Tên nhà đầu tư]-[SIP]-[VCBF_TBF]] tại [Đại lý phân phối]

- Đối với nhà đầu tư nước ngoài:

[Số Tài khoản SIP của nhà đầu tư tại VSD]-[Tên nhà đầu tư]-[Mã số giao dịch]-[SIP] [VCBF_TBF] tại [Đại lý phân phối]

 

Đối với Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hàng Đầu VCBF (quỹ VCBF-BCF):

1. Tên người thụ hưởng: Quỹ Đầu tư Cổ phiếu hàng đầu VCBF

2. Số tài khoản:

Nhà đầu tư sử dụng đại lý phân phối Công ty LD Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Vietcombank (VCBF)
 • Số tài khoản giao dịch bình thường: 90249862607
 
 • Số tài khoản giao dịch định kỳ (SIP): 90249862627
Nhà đầu tư sử dụng đại lý phân phối Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn
 • Số tài khoản giao dịch bình thường: 90249862604
 
 • Số tài khoản giao dịch định kỳ (SIP): 90249862624
Nhà đầu tư sử dụng đại lý phân phối Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
 • Số tài khoản giao dịch bình thường: 90249862605
 
 • Số tài khoản giao dịch định kỳ (SIP): 90249862625
Nhà đầu tư sử dụng đại lý phân phối Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank (VCBS)
 • Số tài khoản giao dịch bình thường: 90249862606
 
 • Số tài khoản giao dịch định kỳ (SIP): 90249862626

3. Tên Ngân hàng: Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)

4. Nội dung chuyển tiền:

 • Cho giao dịch thường:

- Đối với nhà đầu tư trong nước:

[Số Tài khoản của nhà đầu tư tại VSD]-[Tên nhà đầu tư]-[VCBF_BCF] tại [Đại lý phân phối]

- Đối với nhà đầu tư nước ngoài:

[Số Tài khoản của nhà đầu tư tại VSD]-[Tên nhà đầu tư]-[Mã số giao dịch]-[VCBF_BCF] tại [Đại lý phân phối]

 • Cho giao dịch định kỳ SIP:

- Đối với nhà đầu tư trong nước:

[Số Tài khoản SIP của nhà đầu tư tại VSD]-[Tên nhà đầu tư]-[SIP]-[VCBF_BCF] tại [Đại lý phân phối]

- Đối với nhà đầu tư nước ngoài:

[Số Tài khoản SIP của nhà đầu tư tại VSD]-[Tên nhà đầu tư]-[Mã số giao dịch]-[SIP]-[VCBF_BCF] tại [Đại lý phân phối]

Xin lưu ý:

Nhà đầu tư cần ghi đúng số tài khoản VSD cho tài khoản thường hoặc tài khoản SIP khi thực hiện mua thường hoặc mua SIP.

 

MUA CHỨNG CHỈ QUỸ LẦN TIẾP THEO
 

Bạn chỉ cần điền vào phiếu Lệnh Mua được cung cấp tại các địa điểm phân phối và trên trang thông tin điện tử này tại mục Đơn & Tài liệu quỹ.

Chuyển tiền thanh toán số tiền mua Chứng Chỉ Quỹ từ tài khoản ngân hàng đứng tên của bạn.

 

BÁN CHỨNG CHỈ QUỸ
 

Khi bạn đã đạt được mục tiêu tài chính sau khi đầu tư dài hạn với Quỹ, bạn có thể bán lại chứng chỉ quỹ cho VCBF để hiện thực hóa ước mơ của mình.

Bạn chỉ cần điền vào phiếu Lệnh Bán được cung cấp tại các địa điểm phân phối và trên trang thông tin điện tử này tại mục Đơn & Tài liệu quỹ.

 

CÁC LƯU Ý KHÁC
 
Số tiền đầu tư cần được chuyển từ tài khoản ngân hàng đứng tên bạn vào tài khoản của Quỹ.
Ngày Giao Dịch để mua và bán chứng chỉ quỹ là ngày thứ Tư hàng tuần, tuy nhiên, vui lòng nộp hồ sơ cho nhà phân phối trước 10 giờ 30 ngày thứ Ba cho Ngày Giao Dịch của tuần đó.

 Mức đầu tư

Bạn có thể đầu tư với một số tiền rất nhỏ như sau:

dotsMua lần đầu (đầu tư lần đầu tiên): 5.000.000 đồng (năm triệu đồng)

dotsCác lần mua tiếp theo (nếu muốn đầu tư thêm): 1.000.000 đồng (một triệu đồng)

Không có mức giới hạn đầu tư tối đa.

BIỂU PHÍ GIAO DỊCH
 
STT DỊCH VỤ MỨC PHÍ
(VNĐ)
1  Mở tài khoản giao dịch Đơn vị quỹ mở Miễn phí
2  Phí mua Đơn vị quỹ mở
 - Số tiền mua chứng chỉ quỹ mở ≤ 500 triệu đồng/lần mua CCQ 2.0%
 - 500 triệu đồng < Số tiền mua chứng chỉ quỹ mở ≤ 01 tỷ đồng/ lần mua CCQ 1.5%
 - 01 tỷ đồng < Số tiền mua chứng chỉ quỹ mở ≤ 10 tỷ đồng/ lần mua CCQ 1.0%
 - 10 tỷ đồng < Số tiền mua chứng chỉ quỹ mở ≤ 20 tỷ đồng/ lần mua CCQ 0.5%
 - 20 tỷ đồng < Số tiền mua chứng chỉ quỹ mở / lần mua CCQ Miễn phí
3  Phí bán Đơn vị quỹ mở
 - Thời gian nắm giữ ≤ 01 tháng 3.0%
 - 01 tháng < Thời gian nắm giữ ≤ 12 tháng 1.0% (1.4% cho SIP)**
 - 12 tháng < Thời gian nắm giữ ≤ 24 tháng 0.5%
 - 24 tháng < Thời gian nắm giữ Miễn phí
4  Phí chuyển đổi Đơn vị quỹ mở Mức chênh lệch giữa Phí mua của Quỹ mục tiêu với Phí mua của Quỹ rời đi tại thời điểm thực hiện việc chuyển đổi (chỉ áp dụng khi >0)
5  Phí chuyển nhượng Đơn vị quỹ mở 300.000

 

** Phí Điều hành và Quản lý quỹ bao gồm: phí quản lý, phí ngân hàng giám sát, phí lưu ký, phí quản trị quỹ, phí đại lý chuyển nhượng, phí kiểm toán, phụ cấp Ban Đại diện quỹ và các chi phí khác sẽ được tính vào chi phí hoạt động của Quỹ.

** Phí bán 1.4% áp dụng cho giao dịch bán trong chương trình SIP có thời gian nắm giữ dưới 12 tháng kể từ ngày tham gia.

Đăng ký thông tin để
được tư vấn đầu tư

Quý khách muốn đầu tư? Vui lòng để lại thông tin:

* Thông tin đăng ký được VCBF bảo mật.
Xin cám ơn.
Quý khách đã đăng ký thành công.
Chúng tôi sẽ liên hệ với Quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin vui lòng chờ...
back to top