download

Bản Cáo Bạch Quỹ VCBF-TBF có hiệu lực từ ngày 01/12/2018

Ngày 28 tháng 11 năm 2018
download

Bản Cáo Bạch Quỹ VCBF-BCF có hiệu lực từ ngày 01/12/2018”

Ngày 28 tháng 11 năm 2018
download

Bản cáo bạch Quỹ VCBF - TBF ( cập nhật từ ngày 12/02/2018 )

Ngày 12 tháng 02 năm 2018
download

Bản cáo bạch Quỹ VCBF - BCF ( cập nhật từ ngày 12/02/2018 )

Ngày 12 tháng 02 năm 2018
download

Bản cáo bạch Quỹ VCBF-TBF (cập nhật từ ngày 02/07/2017)

Ngày 30 tháng 06 năm 2017
download

Bản cáo bạch Quỹ VCBF-BCF (cập nhật từ ngày 02/07/2017)

Ngày 30 tháng 06 năm 2017
download

Bản cáo bạch Quỹ VCBF-BCF (cập nhật thay đổi tại ĐHNĐT năm 2016 và 04 địa điểm phân phối mới)

Ngày 09 tháng 06 năm 2016
download

Bản cáo bạch Quỹ VCBF-TBF (cập nhật thay đổi tại ĐHNĐT năm 2016 và 04 địa điểm phân phối mới)

Ngày 09 tháng 06 năm 2016
download

Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF (sửa đổi tháng 10/2015)

Ngày 03 tháng 11 năm 2015
download

Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hàng Đầu VCBF (sửa đổi tháng 10/2015)

Ngày 03 tháng 11 năm 2015
back to top