download

Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý quỹ bán niên VCBF-FIF

Ngày 30 tháng 07 năm 2020
download

Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý quỹ bán niên VCBF-BCF

Ngày 30 tháng 07 năm 2020
download

Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý quỹ bán niên VCBF-TBF

Ngày 30 tháng 07 năm 2020
download

Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019 - Quỹ FIF

Ngày 30 tháng 03 năm 2020
download

Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019 - Quỹ TBF

Ngày 30 tháng 03 năm 2020
download

Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019 - Quỹ BCF

Ngày 30 tháng 03 năm 2020
download

Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý quỹ bán niên VCBF-TBF

Ngày 23 tháng 08 năm 2019
download

Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý quỹ bán niên VCBF-BCF

Ngày 23 tháng 08 năm 2019
download

Báo cáo hoạt động đầu tư năm 2018 của Quỹ đầu tư cổ phiếu hàng đầu( VCBF-BCF)

Ngày 29 tháng 03 năm 2019
download

Báo cáo hoạt động đầu tư năm 2018 của Quỹ đầu tư cân bằng chiến lược(VCBF-TBF)

Ngày 29 tháng 03 năm 2019
back to top