download

Biên bản họp và nghị quyết Đại hội nhà đầu tư thường 2020 quỹ VCBF- FIF

Ngày 16 tháng 04 năm 2020
download

Biên bản họp và nghị quyết Đại hội nhà đầu tư thường 2020 quỹ VCBF- BCF

Ngày 16 tháng 04 năm 2020
download

Biên bản họp và nghị quyết Đại hội nhà đầu tư thường 2020 quỹ VCBF- TBF

Ngày 16 tháng 04 năm 2020
download

Hướng dẫn sử dụng hệ thống họp Đại hội Nhà đầu tư trực tuyến

Ngày 28 tháng 03 năm 2020
download

Dự thảo nghị quyết họp của quỹ VCBF-FIF

Ngày 26 tháng 03 năm 2020
download

Dự thảo nghị quyết họp của quỹ VCBF-TBF

Ngày 26 tháng 03 năm 2020
download

Dự thảo nghị quyết họp của quỹ VCBF-BCF

Ngày 26 tháng 03 năm 2020
download

Giấy Ủy Quyền tham dự ĐHNĐT ngày 15 tháng 4 năm 2020 của Quỹ VCBF-FIF

Ngày 26 tháng 03 năm 2020
download

Giấy Ủy Quyền tham dự ĐHNĐT ngày 15 tháng 4 năm 2020 của Quỹ VCBF-TBF

Ngày 26 tháng 03 năm 2020
download

Giấy Ủy Quyền tham dự ĐHNĐT ngày 15 tháng 4 năm 2020 của Quỹ VCBF-BCF

Ngày 26 tháng 03 năm 2020
back to top