download

Điều lệ Công ty (sửa đổi, bổ sung ngày 27-12-2022)

download

Thay đổi vốn (265 tỷ)

download

Thay đổi wordings về người đại diện theo pháp luật

download

Thay đổi điều 5 (nguyên tắc hoạt động)

download

Thay đổi phạm vi kinh doanh

download

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính

download

Thay đổi bên một đoạn wording về người đại diện theo pháp luật

download

Thay đổi địa chỉ và vốn điều lệ (55 tỷ)

download

Thay đổi bên đối tác liên doanh (Franklin Templeton)

download

Thay đổi địa chỉ chi nhánh

back to top