download

Điều lệ quỹ mở VCBF-BCF theo phê duyệt của Đại hội nhà đầu tư thường niên 2018

Ngày 03 tháng 05 năm 2018
download

Điều lệ quỹ mở VCBF-TBF theo phê duyệt của Đại hội nhà đầu tư thường niên 2018

Ngày 03 tháng 05 năm 2018
download

Biên bản họp và Nghị quyết đại hội nhà đầu tư thường niên quỹ đầu tư Cổ Phiếu Hàng Đầu (VCBF-BCF)

Ngày 13 tháng 04 năm 2018
download

Biên bản họp và Nghị quyết đại hội nhà đầu tư thường niên quỹ đầu tư Cân Bằng Chiến Lược (VCBF-TBF)

Ngày 13 tháng 04 năm 2018
download

Tài liệu họp Đại hội Nhà đầu Tư Của Quỹ VCBF-BCF và Quỹ VCBF-TBF ngày 12-04-2018

Ngày 30 tháng 03 năm 2018
download

Thư mời tham dự ĐHNĐT ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Quỹ VCBF-TBF

Ngày 22 tháng 03 năm 2018
download

Thư mời tham dự ĐHNĐT ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Quỹ VCBF-BCF

Ngày 22 tháng 03 năm 2018
download

Giấy Ủy Quyền tham dự ĐHNĐT ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Quỹ VCBF-BCF

Ngày 22 tháng 03 năm 2018
download

Giấy Ủy Quyền tham dự ĐHNĐT ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Quỹ VCBF-TBF

Ngày 22 tháng 03 năm 2018
download

Chương trình họp ĐHNĐT ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Quỹ VCBF-BCF

Ngày 22 tháng 03 năm 2018
back to top