Nhận định của Giám đốc Đầu tư VCBF về ảnh hưởng của dịch cúm Covid-19 và lời khuyên tới các Nhà đầu tư

2020-03-27 15:17:08

Sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19 đã gây ảnh hưởng đến tất cả các nền kinh tế lớn trên thế giới và tình hình kinh tế Việt Nam.

Nhưng những tác động cụ thể như thế nào và VCBF đang hành động gì lúc này cũng như các nhà đầu tư cần phải làm gì trước tình hình này?VCBF xin gửi đến Quý Nhà đầu tư nhận định từ Giám Đốc Đầu Tư của VCBF về chủ đề này. Quý Nhà đầu tư vui lòng xem nhận định này khi click tại đây. 

back to top