download

Tài liệu họp Đại hội Nhà đầu Tư của các Quỹ Mở VCBF (15-04-2022)

Ngày 25 tháng 03 năm 2022
download

Chương trình họp ĐHNĐT của Quỹ VCBF-BCF (Ngày 15/04/2022)

Ngày 24 tháng 03 năm 2022
download

Chương trình họp ĐHNĐT của Quỹ VCBF-TBF (Ngày 15/04/2022)

Ngày 24 tháng 03 năm 2022
download

Chương trình họp ĐHNĐT của Quỹ VCBF-FIF (Ngày 15/04/2022)

Ngày 24 tháng 03 năm 2022
download

Chương trình họp ĐHNĐT của Quỹ VCBF-MGF (Ngày 15/04/2022)

Ngày 23 tháng 03 năm 2022
download

Giấy Ủy Quyền tham dự ĐHNĐT của Quỹ VCBF-BCF (Ngày 15/04/2022)

Ngày 23 tháng 03 năm 2022
download

Giấy Ủy Quyền tham dự ĐHNĐT của Quỹ VCBF-TBF (Ngày 15/04/2022)

Ngày 23 tháng 03 năm 2022
download

Giấy Ủy Quyền tham dự ĐHNĐT của Quỹ VCBF-MGF (Ngày 15/04/2022)

Ngày 23 tháng 03 năm 2022
download

Giấy Ủy Quyền tham dự ĐHNĐT của Quỹ VCBF-FIF (Ngày 15/04/2022)

Ngày 23 tháng 03 năm 2022
download

Thư mời Đại hội Nhà đầu tư thường niên Quỹ VCBF-BCF (Ngày 15/04/2022)

Ngày 23 tháng 03 năm 2022
back to top