download

Điều lệ quỹ Đầu tư cân bằng chiến lược VCBF

download

Báo cáo về ngày trở thành/không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ 5% trở lên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng

download

Quyết định của Tổng Giám đốc về việc bổ nhiệm Trưởng Bộ phận kiểm soát nội bộ

download

Quyết định của Ban Đại Diện Quỹ VCBF-BCF về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho quỹ

download

Quyết định của Ban Đại Diện Quỹ VCBF-TBF về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho quỹ

download

Quyết định của Ban Đại Diện Quỹ VCBF-BCF về việc thay đổi thành viên độc lập BDDQ

download

Quyết định của Ban Đại Diện Quỹ VCBF-TBF về việc thay đổi thành viên độc lập BDDQ

download

Thông báo ngày chốt quyền tham gia Đại hội nhà đầu tư thường niên của Quỹ đầu tư Cân bằng chiến lược VCBF

download

Thông báo ngày chốt quyền tham gia Đại hội nhà đầu tư thường niên của Quỹ đầu tư Cổ phiếu hàng đầu VCBF

download

Thông báo kết quả giao dịch CCQ của người nội bộ quỹ VCBF-BCF

back to top