VCBF OPEN FUNDS

VCBF-MGF

TĂNG TRƯỞNG VƯỢT BẬC

Danh mục: Cổ phiếu có vốn hóa vừa.

Lợi nhuận/rủi ro kỳ vọng: 15-20%/năm

Xem thêm thông tin

VCBF-BCF

LỢI NHUẬN VỮNG BỀN

Danh mục: Cổ phiếu có vốn hóa lớn

Lợi nhuận/rủi ro kỳ vọng: 12-15%/năm

Xem thêm thông tin

VCBF-TBF

CHIẾN LƯỢC CÂN BẰNG

Danh mục: Cổ phiếu có vốn hóa lớn và vừa; trái phiếu

Lợi nhuận/rủi ro kỳ vọng: 10-12%/năm

Xem thêm thông tin

VCBF-FIF

AN TOÀN VÀ ỔN ĐỊNH

Danh mục: Trái phiếu

Lợi nhuận/rủi ro kỳ vọng: 7-9%/năm

Xem thêm thông tin

Giới thiệu quỹ mở VCBF

back to top