Hưu Trí Tự Nguyện

Hưu trí Tư nhân đóng vai trò quan trong trong hệ thống an sinh xã hội của đại đa số các nước trên thế giới. Chính phủ Việt Nam đã có các bước tiến nhất định trong việc cải tổ hệ thống hưu trí Một trụ cột, Hệ thống Hưu trí công, bằng cách trước hết cho phép các công ty bảo hiểm cung cấp các sản phẩm bảo hiểm hưu trí và sau đó có thể là thí điểm các chương trình hưu trí công ty. VCBF đã và đang tham gia vào quá trình cải tổ này và tham gia các ý kiến mang tính kỹ thuật tới các dự thảo văn bản pháp luật.

Chúng tôi có thể hợp tác với các công ty bảo hiểm để hoạch định chiến lược đầu tư cho các sản phẩm bảo hiểm hưu trí cũng như làm việc với các doanh nghiệp để giúp doanh nghiệp thiết kế và quản lý các quỹ hưu trí cho nhân viên của họ.

Với khoảng 20% tài sản quản lý của Franklin Templeton là cho các quỹ hưu trí, VCBF đang được hỗ trợ từ kinh nghiệm của Franklin Templeton và tin tưởng rằng VCBF có thể quản lý các quỹ hưu trí tư nhân một cách tốt nhất tại Việt Nam.

back to top