2018

download

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018

download

Báo Cáo Tài Chính Bán Niên năm 2018 đã soát xét

download

Báo Cáo Tỷ Lệ An Toàn Tài Chính tại ngày 30 tháng 06 năm 2018 đã soát xét

download

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2018

download

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2018

2017

download

Công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế năm 2017 so với năm 2016 trên 10%

download

Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

download

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2017

download

Báo cáo tài chính quý III năm 2017

download

Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30 tháng 09 năm 2017

download

Báo cáo tài chính Bán niên đã được Kiểm toán năm 2017

download

Báo cáo Quý II năm 2017

download

Báo cáo Quý I năm 2017

2016

download

Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

download

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

download

Báo cáo Quý III năm 2016

download

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên đã soát xét

download

Báo cáo tài chính bán niên

download

Báo cáo Quý II năm 2016

download

Báo cáo Quý I năm 2016

2015

download

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

download

Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

download

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên năm 2015

download

Báo Cáo Tài Chính Bán Niên đã được kiểm toán năm 2015

download

Báo Cáo Tài Chính Quý I năm 2015

2014

download

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2014

download

Báo cáo tài chính năm 2014

download

Báo Cáo Tài Chính Quý IV 2014

download

Báo Cáo Tài Chính Quý III 2014

download

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính 30 tháng 6 năm 2014

download

Báo cáo tài chính giữa niên độ 2014

download

Báo Cáo Tài Chính Quý II 2014

download

Báo Cáo Tài Chính Quý I 2014

2013

download

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2013

download

Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

download

Báo Cáo Tài Chính Quý III 2013

download

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính 30 tháng 6 năm 2013

download

Báo Cáo Tài Chính Bán Niên 2013

download

Báo Cáo Tài Chính Quý II 2013

download

Báo Cáo Tài Chính Quý I 2013

2012

download

Báo Cáo Tài Chính 2012

back to top