2022

download

Báo cáo tài chính Quý 3 2022

download

Báo cáo tài chính bán niên 2022 đã soát xét

download

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên 2022 đã soát xét

download

Báo cáo tài chính Quý 2 2022

download

Báo cáo tài chính Quý 1 2022

2021

download

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

download

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

download

Báo cáo tài chính quý 4 2021

download

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021

download

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế bán niên 2021

download

Báo cáo tài chính bán niên 2021 đã soát xét

download

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên 2021 đã soát xét

download

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2021

download

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2021

2020

download

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế năm 2020

download

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

download

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

download

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020

download

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020

download

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2020

download

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên 2020 đã soát xét

download

Báo cáo tài chính bán niên 2020 đã soát xét

download

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2020

download

Đính chính Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2020

2019

download

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019

download

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2019

download

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên 2019 đã soát xét

download

Báo cáo tài chính bán niên 2019 đã soát xét

download

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019

download

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019

2018

download

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2018 đã được kiểm toán

download

Báo cáo tài chính ngày 31 tháng 12 năm 2018 đã được kiểm toán

download

Giải Trình biến động lợi nhuận sau thuế cho năm 2018 so với năm 2017 trên 10%

download

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2018

download

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018

download

Giải trình biến động lợi nhuận ngày 30/6/2018 hơn 10% so với cùng kỳ năm 2017

download

Báo Cáo Tài Chính Bán Niên năm 2018 đã soát xét

download

Báo Cáo Tỷ Lệ An Toàn Tài Chính tại ngày 30 tháng 06 năm 2018 đã soát xét

download

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2018

download

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2018

2017

download

Công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế năm 2017 so với năm 2016 trên 10%

download

Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

download

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2017

download

Báo cáo tài chính quý III năm 2017

download

Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30 tháng 09 năm 2017

download

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế 6 tháng năm 2017 so với cùng kỳ năm 2016 trên 10%.

download

Báo cáo tài chính Bán niên đã được Kiểm toán năm 2017

download

Báo cáo Quý II năm 2017

download

Báo cáo Quý I năm 2017

2016

download

Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

download

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

download

Báo cáo Quý III năm 2016

download

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên đã soát xét

download

Báo cáo tài chính bán niên

download

Báo cáo Quý II năm 2016

download

Báo cáo Quý I năm 2016

2015

download

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

download

Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

download

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên năm 2015

download

Báo Cáo Tài Chính Bán Niên đã được kiểm toán năm 2015

download

Báo Cáo Tài Chính Quý I năm 2015

2014

download

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2014

download

Báo cáo tài chính năm 2014

download

Báo Cáo Tài Chính Quý IV 2014

download

Báo Cáo Tài Chính Quý III 2014

download

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính 30 tháng 6 năm 2014

download

Báo cáo tài chính giữa niên độ 2014

download

Báo Cáo Tài Chính Quý II 2014

download

Báo Cáo Tài Chính Quý I 2014

2013

download

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2013

download

Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

download

Báo Cáo Tài Chính Quý III 2013

download

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính 30 tháng 6 năm 2013

download

Báo Cáo Tài Chính Bán Niên 2013

download

Báo Cáo Tài Chính Quý II 2013

download

Báo Cáo Tài Chính Quý I 2013

2012

download

Báo Cáo Tài Chính 2012

back to top