Lợi thế đặc biệt

Hỗ trợ tối đa từ Vietcombank và Franklin Templeton Investments 

VCBF nhận được sự hỗ trợ tối đa từ Franklin Templeton Investments và Vietcombank, điều này đem lại những lợi thế đặc biệt cho VCBF trong việc tìm kiếm các cơ hội đầu tư ở cả Việt Nam và các nước trong khu vực. Dựa trên mạng lưới khách hàng, quan hệ đầu tư, quan hệ chuyên môn sâu rộng của Franklin Templeton Investments và Vietcombank, VCBF sẽ có thể hỗ trợ cho các công ty mà mình đầu tư nhằm đạt được sự tăng trưởng cao hơn, tạo thêm giá trị gia tăng và do đó thực hiện được các giao dịch thoái vốn tốt nhất cho các quỹ. Sự kết  hợp giữa kiến thức và quan hệ trong nước với kinh nghiệm quốc tế sẽ tạo lợi thế đặc biệt cho VCBF.

back to top