Giới thiệu tổng quan

Bộ phận phụ trách Các Hình Thức Đầu Tư Thay Thế (“AI”) của VCBF đã quản lý ba quỹ đóng với tổng số vốn cam kết tại thời điểm cao nhất lên đến 160 triệu USD, cho cả nhà đầu tư trong và nước ngoài, đó là:

Quỹ Thành Viên Vietcombank 1
("VPF1")
Quỹ đầu tư vào các doanh nghiệp chưa niêm yết trong nước (quỹ góp bằng VND), thành lập cuối năm 2005, quản lý vốn cho một nhóm các ngân hàng trong nước và tập trung đầu tư vào các doanh nghiệp nhà nước Việt Nam đang từng bước tư nhân hóa và các cơ hội đầu tư được Vietcombank giới thiệu.
Quỹ Thành Viên Vietcombank 2
("VPF2")
Quỹ đầu tư doanh nghiệp chưa niêm yết nước ngoài (quỹ góp bằng đồng USD), được thành lập vào cuối năm 2006, quản lý vốn cho các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài và tập trung đầu tư vào các doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng cao của Việt Nam. Quỹ đã hoàn tất quá trình thoái vốn các khoản đầu tư và thanh lý vào năm 2011.
Quỹ Thành Viên Vietcombank 3
("VPF3")
Quỹ đầu tư vào các doanh nghiệp chưa niêm yết trong nước (quỹ góp bằng VND) được thành lập vào cuối năm 2007, quản lý vốn cho một số các tập đoàn lớn tại Việt Nam, tập trung đầu tư vào các dự án được giới thiệu bởi các thành viên góp vốn vào quỹ và các công ty ở giai đoạn đầu của sự phát triển.
back to top